GDPR
Informácie o spracúvaní osobných údajov
poskytnuté v zmysle Článku 13 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej „GDPR“)
Vitajte na našej webovej stránke www.dncgroup.sk. Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. V tomto dokumente Vám poskytneme komplexnú informáciu o tom, ako a prečo spracúvame Vaše osobné údaje, ako aj ďalšie informácie v súlade s GDPR.
1. Prevádzkovateľ a kontaktné údaje
Prevádzkovateľom, t. j. subjektom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom webovej stránky www.dncgroup.sk je obchodná spoločnosť DNC group, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 602/27, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, IČO: 36 020 729, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 4484/S (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, alebo ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúce Vám z GDPR, kontaktujte nás prosím elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy gdpr@dncgroup.sk alebo prostredníctvom klasickej pošty na adrese sídla Prevádzkovateľa uvedenej vyššie.
2. Získavanie osobných údajov
Táto informácia o spracúvaní sa týka osobných údajov – meno, telefónne číslo a e-mailová adresa, ktoré od Vás získavame prostredníctvom Vašej žiadosti o informáciu, na webovej stránke www.dncgroup.sk. Počas používania tohto webu spracúvame aj údaje o technických špecifikáciách Vášho zariadenia, prostredníctvom ktorého ste navštívili našu webovú stránku, ako aj o vyhľadávacích úkonoch na stránke www.dncgroup.sk. Tieto údaje získavame prostredníctvom cookies.
3. Účely spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:
(1) na marketingové účely a realizáciu marketingových aktivít, ktoré zahŕňajú poskytovanie informácií o aktivitách, zasielanie newslettera prípadne zobrazovanie cielenej reklamy;
(2) účely správy webovej stránky www.dncgroup.sk.
4. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov na marketingové účely (poskytnutie informácií) je Váš súhlas, ktorý ste nám dobrovoľne poskytli na našej webovej stránke. V prípade spracúvania osobných údajov na účel správy tejto webovej stránky (zbieranie cookies) je právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas a pri niektorých druhoch cookies oprávnený záujem, ktorým je zabezpečenie poskytovania IT služieb. Kedykoľvek máte možnosť odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám predtým poskytli. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom emailovej schránky gdpr@dncgroup.sk a my Vaše údaje zmažeme. Takisto máte možnosť kedykoľvek zmeniť nastavenia týkajúce sa cookies vo svojom internetovom prehliadači.
5. Doba spracúvania Vašich osobných údajov
V súlade so zásadou primeranosti a minimalizácie spracúvania osobných údajov v zmysle GDPR uchovávame Vaše osobné údaje po dobu dvoch rokov od udelenia Vášho súhlasu. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané a zlikvidované.
6. Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami
V súlade s účelmi spracovania špecifikovanými v týchto pravidlách môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané aj prostredníctvom tretích osôb.
Takýmito tretími osobami sú poskytovatelia služieb, ktoré využívame, aby sme mohli realizovať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely podľa týchto pravidiel. Konkrétne ide o služby spojené s administráciou marketingových služieb, ako aj ich technickým zabezpečením. Prevádzkovateľ uzatvoril s týmito subjektmi sprostredkovateľské zmluvy, ktoré zabezpečujú zachovanie bezpečnostných štandardov pri spracúvaní Vašich osobných údajov.
Sprostredkovatelia sú povinní spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ktoré sú uvedené v tejto informácii. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.
7. Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov
Pokiaľ ide o prenos do tretích krajín, Vaše osobné údaje budú prenášané do Spojených štátov amerických (spoločnosť The Rocket Science Group LLC / MailChimp, so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA; Google LLC, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA; Facebook Inc., so sídlom 1 Hacker Way, Menlo Park, California, USA.) Vaše osobné údaje nebudú poskytované žiadnym medzinárodným organizáciám.
8. Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov
Kedykoľvek môžete využiť niektoré z Vašich práv súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorými sú:
(1) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby;
(2) právo na opravu Vašich osobných údajov;
(3) právo na vymazanie („zabudnutie“) Vašich osobných údajov;
(4) právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov;
(5) právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov;
(6) právo na prenos (prenosnosť) Vašich osobných údajov;
(7) právo podať sťažnosť na dozorný orgán.
Ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré môžete využiť, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: gdpr@dncgroup.sk nižšie nájdete bližšie informácie k obsahu Vašich jednotlivých práv súvisiacich s GDPR:
A. Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby
Máte právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a v prípade kladnej odpovede na túto otázku máte právo na získanie prístupu k týmto osobným údajom a nasledovné informácie:
a) účely spracúvania Vašich osobných údajov,
b) kategórie dotknutých osobných údajov,
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov týchto údajov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,
d) predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.
Zároveň máte právo požadovať od Prevádzkovateľa informácie o prípadnom prenose osobných údajov do tretích krajín, o sprostredkovateľoch prevádzkovateľa, o Vašich právach a ich bližšom obsahu, o možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, o zdroji spracúvaných osobných údajov, ako aj o informáciách, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a/alebo profilovaniu.
B. Právo na opravu Vašich osobných údajov
Môžete od Prevádzkovateľa žiadať, aby bez zbytočného odkladu opravil údaje, ktoré sa Vás týkajú v prípade, že osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom, ktoré sa týkajú Vašej osoby, sú neaktuálne, nesprávne alebo nepresné. Zároveň máte právo na to, aby Prevádzkovateľ doplnil Vaše neúplné osobné údaje so zreteľom na účely ich spracúvania, ktoré mu môžete poskytnúť napríklad prostredníctvom poskytnutia písomného vyhlásenia.
C. Právo na vymazanie („zabudnutie“) Vašich osobných údajov
Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa vymazanie Vašich osobných údajov v prípade, že je splnená niektorá z nasledovných podmienok:
(1) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo spracúvali; odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste predtým prevádzkovateľovi poskytli a na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie (t. j. ak nejde o spracúvanie na základe zákona, zmluvy apod.); namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie (viac k právu namietať uvádzame v bode 5 tejto informácie);
(2) Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
(3) Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo podľa práva Slovenskej republiky;
(4) Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Každá žiadosť o výmaz osobných údajov bude posúdená Prevádzkovateľom z hľadiska jej oprávnenosti. Prevádzkovateľovi nevznikne povinnosť vymazať osobné údaje o Vašej osobe len v tom prípade, ak existuje zákonná povinnosť naďalej spracúvať tieto osobné údaje, alebo ak existuje oprávnený záujem Prevádzkovateľa, na základe ktorého je oprávnený tieto osobné údaje spracúvať.
D. Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
Môžete žiadať od Prevádzkovateľa, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch:
ak napadnete správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
ak spracúvanie je protizákonné a Vy budete namietať proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho budete žiadať obmedzenie ich použitia;
ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich nárokov;
ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
E. Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov
Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak ide o spracúvanie na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Taktiež máte právo namietať proti profilovaniu založenému na účeloch uvedených v predchádzajúcej vete, ak k nemu pri spracúvaní osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa dochádza.
F. Právo na prenos (prenosnosť) údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti, ak je to technicky možné a ak sú splnené nasledovné podmienky:
spracúvanie sa zakladá na súhlase, ktorý ste prevádzkovateľovi udelili, alebo na základe zmluvy a zároveň;
spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
G. Právo podať sťažnosť na dozorný orgán
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vaším podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, Tel. č. +421 (2) 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk a Webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk/uoou